اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 831,127
تعداد واحدهای باقی مانده: 168,873
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 859,383,711,141
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,042,006
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,033,998
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,033,998
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت: نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/23 1,042,006 1,033,998 0 0 880,672 0 49,545 831,127 859,383,711,141
  2 1396/07/22 1,042,066 1,034,058 0 0 880,672 0 49,545 831,127 859,433,249,455
  3 1396/07/21 1,041,813 1,033,375 0 0 880,672 0 49,545 831,127 858,865,745,105
  4 1396/07/20 1,041,873 1,033,434 0 0 880,672 0 49,545 831,127 858,915,248,508
  5 1396/07/19 1,041,933 1,033,494 0 0 880,672 0 49,545 831,127 858,964,752,280
  6 1396/07/18 1,041,479 1,033,046 0 2,428 880,672 0 49,545 831,127 858,592,331,385
  7 1396/07/17 1,041,944 1,033,050 0 3,641 878,244 0 49,545 828,699 856,087,120,844
  8 1396/07/16 1,045,763 1,036,817 0 0 874,603 0 49,545 825,058 855,433,908,470
  9 1396/07/15 1,046,364 1,037,456 0 0 874,603 0 49,545 825,058 855,961,318,046
  10 1396/07/14 1,045,890 1,037,007 0 0 874,603 0 49,545 825,058 855,590,874,123
  11 1396/07/13 1,045,953 1,037,069 0 1,084 874,603 0 49,545 825,058 855,642,418,635
  12 1396/07/12 1,046,015 1,037,120 0 0 873,519 0 49,545 823,974 854,560,079,879
  13 1396/07/11 1,046,080 1,037,198 0 25,696 873,519 0 49,545 823,974 854,624,098,996
  14 1396/07/10 1,046,135 1,036,980 0 0 847,823 0 49,545 798,278 827,798,275,680
  15 1396/07/09 1,046,200 1,037,057 0 0 847,823 0 49,545 798,278 827,860,083,086
  16 1396/07/08 1,046,264 1,037,122 0 0 847,823 0 49,545 798,278 827,911,347,124
  17 1396/07/07 1,046,329 1,037,186 0 0 847,823 0 49,545 798,278 827,962,611,538
  18 1396/07/06 1,046,393 1,037,250 0 0 847,823 0 49,545 798,278 828,013,876,327
  19 1396/07/05 1,046,457 1,037,314 0 0 847,823 0 49,545 798,278 828,065,141,491
  20 1396/07/04 1,046,523 1,037,397 0 0 847,823 0 49,545 798,278 828,130,967,743
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق