اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 607,328
تعداد واحدهای باقی مانده: 392,672
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 663,982,526,201
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,102,067
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,093,285
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,093,285
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/24 1,102,067 1,093,285 0 0 880,673 0 273,345 607,328 663,982,526,201
  2 1396/09/23 1,102,130 1,093,347 0 0 880,673 0 273,345 607,328 664,020,538,030
  3 1396/09/22 1,102,193 1,093,410 0 0 880,673 0 273,345 607,328 664,058,551,247
  4 1396/09/21 1,086,901 1,078,240 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,845,477,534
  5 1396/09/20 1,086,963 1,078,302 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,883,206,119
  6 1396/09/19 1,086,495 1,077,839 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,601,803,609
  7 1396/09/18 1,086,557 1,077,901 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,639,267,218
  8 1396/09/17 1,086,619 1,077,962 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,676,751,080
  9 1396/09/16 1,086,679 1,078,023 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,713,625,420
  10 1396/09/15 1,086,741 1,078,085 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,751,074,169
  11 1396/09/14 1,086,803 1,078,146 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,788,524,316
  12 1396/09/13 1,086,864 1,078,208 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,826,025,862
  13 1396/09/12 1,086,926 1,078,270 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,863,590,789
  14 1396/09/11 1,086,988 1,078,332 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,901,043,136
  15 1396/09/10 1,086,520 1,077,868 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,619,549,779
  16 1396/09/09 1,086,582 1,077,930 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,656,986,487
  17 1396/09/08 1,086,643 1,077,992 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,694,424,589
  18 1396/09/07 1,086,175 1,077,528 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,412,916,982
  19 1396/09/06 1,085,708 1,077,064 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,131,392,338
  20 1396/09/05 1,085,769 1,077,126 0 0 880,673 0 273,345 607,328 654,168,797,757
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق