صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۳,۷۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۶,۲۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۳۰,۱۰۷,۷۲۴,۱۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۶,۹۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۶,۹۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۶,۹۰۹
تاریخ انتشار
1398/06/26
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱,۱۴۶,۹۰۹ ۱,۱۴۶,۹۰۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۱۰۷,۷۲۴,۱۵۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱,۱۴۶,۹۱۸ ۱,۱۴۶,۹۱۸ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۱۱۳,۶۸۷,۶۵۹
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۱۴۶,۹۲۶ ۱,۱۴۶,۹۲۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۱۱۹,۶۵۱,۱۷۸
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۱۴۶,۹۳۴ ۱,۱۴۶,۹۳۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۱۲۵,۶۱۴,۷۱۵
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۱۴۶,۹۴۲ ۱,۱۴۶,۹۴۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۱۳۱,۵۷۸,۲۷۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۱۴۶,۹۵۱ ۱,۱۴۶,۹۵۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۱۳۷,۵۴۱,۸۴۲
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۱۴۶,۹۵۹ ۱,۱۴۶,۹۵۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۱۴۳,۵۰۵,۴۳۲
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۱۴۶,۹۶۷ ۱,۱۴۶,۹۶۷ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۱۴۹,۴۶۹,۰۴۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۱۴۶,۹۷۵ ۱,۱۴۶,۹۷۵ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۱۵۵,۴۳۲,۶۶۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۱۴۶,۹۸۳ ۱,۱۴۶,۹۸۳ ۰ ۱ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۱۶۱,۳۹۶,۳۰۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۱۴۶,۹۳۶ ۱,۱۴۶,۹۳۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۱۲۵,۹۹۷,۵۱۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۱۴۶,۹۴۴ ۱,۱۴۶,۹۴۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۱۳۱,۹۶۱,۰۶۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۱۴۶,۹۵۳ ۱,۱۴۶,۹۵۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۱۳۷,۹۲۴,۶۴۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۱۴۶,۹۶۱ ۱,۱۴۶,۹۶۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۱۴۳,۸۸۸,۲۳۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۱۴۶,۹۶۹ ۱,۱۴۶,۹۶۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۱۴۹,۸۵۱,۸۴۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۱۴۶,۹۷۷ ۱,۱۴۶,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۱۵۵,۸۱۵,۴۶۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱,۱۴۶,۹۸۶ ۱,۱۴۶,۹۸۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۱۶۱,۷۷۹,۱۱۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱,۱۴۶,۹۹۴ ۱,۱۴۶,۹۹۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۱۶۷,۷۴۲,۷۷۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱,۱۴۷,۰۰۲ ۱,۱۴۷,۰۰۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۱۷۳,۷۰۶,۴۵۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱,۱۴۷,۰۱۰ ۱,۱۴۷,۰۱۰ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۱۷۹,۶۷۰,۱۵۴